Cmentarz zwany jest po hebrajsku bet kwarot - dom mogił, bet chaim - dom życia, bet olam - dom wieczności; w jidysz - a hajlike ort - święte miejsce i a gute ort - dobre miejsce.
Niektóre nazwy, pozornie paradoksalne, mają jednak uzasadnienie religijne. Jest nim wiara w życie wieczne, wiara odzwierciedlona w symbolice płaskorzeźb nagrobnych. W modlitwie za zmarłych powtarza się prośbę o "związanie duszy w węzeł życia wiecznego", wyrażoną też w zakończeniu każdego epitafium.
W tym samym czasie, kiedy ustanawiano gminę żydowską
w Piasecznie, czyli w latach 1869-1870, zaprzestano pochówku piaseczyńskich Żydów w Nadarzynie. Poza granicami ówczes-nego miasta założono cmentarz żydowski (obecnie przy ulicy
J. Tuwima). Do dnia dzisiejszego zachowało się 17 płyt nagrobnych, tak zwanych macew.

Najstarsza zachowana macewa na cmentarzu żydowskim
w Piasecznie pochodzi z 1889 roku. Wyryty jest na niej napis w języku hebrajskim:
Mąż zacny, szedl drogą prawości, sprawiedliwości i dobro czynił przez wszystkie swe dni. Bogobojny Nauczyciel, rabi Lejzor, syn rabiego Mosze Malewi. Zmarł 8 Ujar roku 649 według skróconej rachuby czasu (1889).

Kliknij, aby powiększyć...

Oto inne napisy na piaseczyńskich macewach:

1. Człowiek prawy
2. Szedł drogą prawdy
3. Syn Szlomy
4. Kalmanowicza
5. Zmarł 1 tejnet 670, według skróconej rachuby czasu 1910 r.

1. Mąż zacny
2. Szedł drogą prawości
3. Sprawiedliwość i dobro czynił
4. Przez wszystkie swe dni, bogobojny
5. Pan (nasz) i Na(uczyciel), rabbi Lejzor
6. S(yn) R(abi) Mosze ha-lewi
7. Zmarł dnia 8 Ijar
8. Roku 649, według skróconej rachuby czasu 1889 r.
9. T.N.C.B.H.

1. Półkole: Kobieta bogobojna, którą wysławiano
T(u) S(poczywa)
2. Żona rabina
3. Poważna i zacna
4. W swej skromności i dobrych przymiotach
5. Wychwalają w Bramach [Niebieskich] jej czyny
6. P(ani) Bracha Gitla, córka
7. R(abi) Jehudy Lejba, żona
8. Rabina i Naszego Pana i Nauczyciela Gaona Mosze Cwi
9. Ha-kohena P(rzew.) S(ądu Rabiniackiego) tutejszej Gminy, zm(arła) w Dobrym Imieniu
10. 27 Szwat 652, według skróconej rachuby czasu 1892 r.

1. Kobieta skromna i szlachetna w swych czynach
2. Sprawiedliwość czyniła przez wszystkie swe dni
3. Swych synów prowadziła drogą prawości
4. Pani Alta Rebeka
5. Córka Rabi Dawida Lejba
6. Ż(ona) R(abi) Benjamina z Łaskarzewa
7. Zm(arła) trzeciego dnia Paraszat Bereszit 25 Tiszri 672, według skróconej rachuby czasu 1911 r.
8. T.N.C.B.H.

1. Na skarbonce: sprawiedliwy; na książce: ofiara, odpoczynek
2. Nasze oczy wylewają łzy
3. Nad odejściem naszej matki
4. Kobieta skromna i poważana
5. Dzielna, prawe (były jej) czy(ny)
6. Czyniła sprawiedliwość i działała w T(owarzystwie) D(obroczynnym)
7. Pani Chaja Towa c(órka)
8. R(abi) Abrahama Szlomono
9. Żona R(abi) Dawida
10. Feldmana
11. 16 szwat 692, według skróconej rachuby czasu 1932 r.

1. Kobieta skromna i poważana
2. Sprawiedliwość i dobro czyniła
3. Swe dzieci wiodła drogą prawości
4. Pani Chana c(órka) R(abi) Dow
5. Ż(ona) R(abi) Bendita
6. Borenstein
7. Zm(arła) 23 Nisan 678 (1918)
8. T.N.C.B.H.