O projekcie „Małe muzea, duże historie”

MaleMuzea_płotek

ZAPRASZAMY NA BLOG PROJEKTU

https://muzeahistorie.wordpress.com/

W roku 2012 dzięki współpracy z ośrodkami animacyjnymi w dużych miastach, takich jak Kraków (Małopolski Instytut Kultury), Poznań (Stowarzyszenie „Jeden świat”), Toruń (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury), Łódź (Fabryka Sztuki) i Warszawa (Dom Spotkań z Historią), mogliśmy dotrzeć do pracowników lokalnych instytucji kulturalnych – przede wszystkim małych muzeów podejmujących problematykę lokalnej pamięci i tożsamości.

Warsztaty opowiadania historii stały się dla wielu uczestników, z których liczna grupa to muzealnicy i lokalni edukatorzy – pierwszym impulsem, dobrą inspiracją do twórczego wykorzystania tej formy komunikacji/pracy z żywym słowem w swojej pracy edukacyjnej związanej z dziedzictwem lokalnym. Duża część z nich, zwłaszcza przedstawicieli małomiasteczkowych i wiejskich społeczności lokalnych, deklarowała chęć dalszej współpracy z opowiadaczami ze Stowarzyszenia Grupa Studnia O. i tworzenia wspólnych projektów opowiadania historii na zasadzie partnerskiej. Odpowiedzią na tę potrzebę jest projekt „Małe muzea, duże historie”. Tym razem chcemy inspirować sztuką opowiadania historii „na miejscu”, w realnym, lokalnym kontekście – w rzeczywistej przestrzeni muzeum, w odniesieniu do konkretnych ekspozycji i obiektów muzealnych, w odniesieniu do lokalnych narracji, legend, podań i opowieści regionalnych.

Do każdego z proponowanych miejsc przyjedziemy z „dużymi” historiami: starożytnymi mitami, eposami, średniowiecznymi opowieściami okrągłego stołu, przypowieściami chasydzkimi które staną się punktem odniesienia do opowiadania historii lokalnych, uniwersalną ramą, dzięki której lokalne historie będą mogły być opowiedziane na nowo: w nowym brzmieniu, w nowej formie, w szerszym, kulturowym kontekście.

Realizacja projektu obejmuje trzy formy działania:

– spektakl w wykonaniu opowiadaczy z Grupy Studnia O., który jest specjalnie tworzony w odniesieniu do „małych” wątków lokalnych, ale z wykorzystaniem „dużych” historii/mitów różnych kultur

– wspólna praca nad wątkami lokalnymi, z wykorzystaniem lokalnej wiedzy (lokalni animatorzy, muzealnicy) i tradycyjnych form i praktyk ustnej opowieści (opowiadacze z Grupy Studnia O.) – transmisja i fuzja wiedzy i praktyk obu partnerów projektu

– wspólna publiczna prezentacja efektów pracy w przestrzeni muzealnej – stworzenie specyficznej sytuacji narracyjnej w odniesieniu do konkretnej przestrzeni muzealnej.

MUZEA UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE i PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

„Alchemia światła . – od kamienia filozoficznego do lampy naftowej” opowieści o alchemikach, fizykach, filozofach jako kontekst do współczesnej narracji o wynalazkach i odkryciach fizyki kwantowej. Projekt wpisuje się w tradycję lokalnego agonu „Kto opowiada prawdziwą historię Ignacego Łukasiewicza?” – jej wersję apologetyczną i demaskatorską, proponując n o w e  t r o p y i szerszy niż lokalny kontekst kuturowy.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

„Kalevala”, fiński epos o Vainamoinenie, pierwszym kowalu, mitycznym twórcy żelaza, jako punkt odniesienia do warsztatów opowiadania historii starożytnych hutników i pracy z eposem (i jego różnymi wariantami gatunkowymi: baśnią, pieśnią) . Praktyczne badanie połączenia/pogranicza między językiem archeologii i historii a językiem opowieści.

Sosnowieckie Centrum Sztuki i Muzeum Zamek Sielecki

„Opowieści chasydzkie Nachmana z Bracławia” jako punkt odniesienia i sposób budowania narracji historii Żydów z Sosnowca. Warsztat szczególnie skoncentrowany na kwestiach źródeł pamięci lokalnej i tego, w jaki  sposób na podstawie materiałów archiwalnych, historii mówionej, przedmiotów, zdjęć, śladów w przestrzeni budować lokalną narrację.

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Średniowieczne opowieści okrągłego stołu na Zamku w Wygiełzowie. Warsztat łączący wątki lokalne z klasycznym repertuarem średniowiecznym legendami arturiańskimi i in. Przy okazji wędrujemy też w stronę pogranicza wyobraźnia historyczna/wyobraźnia/ fantasy, gdyż wiele one ze sobą mają wspólnego, zwłaszcza w narracjach młodego pokolenia.

Muzeum Kresów w Lubaczowie, we współpracy z Muzeum Cerkwią św. Paraksewy w Radrużu

„Odyseja – od Itaki do Radruża”, lokalna opowieść o brance tatarskiej Marii Dubniewiczowej (XVII-wieczna opowieść potwierdzona zapisem) w kontekście mitu Odyseusza. Wyśpiewanie lokalnej opowieści w poetyce starożytnego wykonywania eposów.

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach i Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach

Opowieści o początkach z różnych kultur jako punkt odniesienia do warsztatu opowiadania legend kaszubskich.